Conditional Statements for XenForo 2

hacobi1102

Sen cấp 4
Mod
Bài viết
531
Thích
103
Điểm
63
Best Tư vấn
1
Xu
463
Pet
Pug mặt xệ
Chủ Top
#1
The conditional statements can be expanded by using AND, OR conditional statements operators and using xf:if, xf:else, xf:elseif.

If there are any conditional statements that you want to add, please add it as a message and the article will be updated.

1. How can I show content to Administrators?
Mã:
<xf:if is="$xf.visitor.is_admin">
  Show content...
</xf:if>
2. How can I show content to Moderators?
Mã:
<xf:if is="$xf.visitor.is_moderator">
 Show content...
</xf:if>
3. How can I show content to Administrators and Moderators?
Mã:
<xf:if is="$xf.visitor.is_admin OR $xf.visitor.is_moderator">
  Show content...
</xf:if>
4. How can I Show content for member?
Mã:
<xf:if is="$xf.visitor.user_id">
 Show content...
</xf:if>
5. How can I Show content if not a member?
Mã:
<xf:if is="!$xf.visitor.user_id">
  Show content...
</xf:if>
6. How can I show different content to members and guests?
Mã:
<xf:if is="!$xf.visitor.user_id">
 Show only members
<xf:else />
Show only guests
</xf:if>
7. How can I Show content for banned members?
Mã:
<xf:if is="$user.is_banned">
 Show content...
</xf:if>
8. How can I show content from x if the user's likes is bigger?
Mã:
<xf:if is="$user.like_count|number > x">
  Show content...
</xf:if>
9. How can I show content from x if the user's message is bigger?
Mã:
<xf:if is="$user.message_count|number > x">
  Show content...
</xf:if>
10. How can I show content from x if the user's points is bigger?
Mã:
<xf:if is="$user.trophy_points|number > x">
 Show content...
</xf:if>
11. How can I show content to a specific member?
Mã:
<xf:if is="$xf.visitor.user_id == x">
  Show content...
</xf:if>
12. How can I show content to more than one member?
Mã:
<xf:if is="in_array($xf.visitor.user_id, [x, x, x, x])">
  Show content...
</xf:if>
13. How can I Show content from more than one user group?
Mã:
<xf:if is="{{$xf.visitor.isMemberOf(x)}}">
  Show content...
</xf:if>
14. How can I hide content from more than one user group?
Mã:
<xf:if is="{{!$xf.visitor.isMemberOf(x)}}">
   Hide content...
</xf:if>
15. How can I show content after the first post in a thread?
Mã:
<xf:if is="$post.position % $xf.options.messagesPerPage == 0">
  Show content...
</xf:if>
15. How can I show content after post x on every page in a thread?
Mã:
<xf:if is="$post.position % $xf.options.messagesPerPage == x">
  Show content...
</xf:if>
16. How can I show content on pages with a sidebar?
Mã:
<xf:if is="$sidebar">
  Show content...
</xf:if>
17. How can I show content only at home?
Mã:
<xf:if is="$template != 'forum_list'">
   Show content...
</xf:if>
18. How can I hide content only at home?
Mã:
<xf:if is="$template !== 'forum_list'">
  Hide content...
</xf:if>
19. How can I show the content only when creating a thread?
Mã:
<xf:if is="$template == 'forum_post_thread'">
  Show content...
</xf:if>
20. How can I hide the content only when creating a thread?
Mã:
<xf:if is="$template != 'forum_post_thread'">
  Hide content..
</xf:if>
21. How can I show the content only when creating a resource?
Mã:
<xf:if is="$template == 'xfrm_category_add_resource'">
  Show content..
</xf:if>
22. How can I hide the content only when creating a resource?
Mã:
<xf:if is="$template != 'xfrm_category_add_resource'">
  Hide content..
</xf:if>
23. How can I show you only when viewing the search page?
Mã:
<xf:if is="$template == 'search_form'">
  Show content..
</xf:if>
24. How can I hide you only when viewing the search page?
Mã:
<xf:if is="$template != 'search_form'">
  Hide content..
</xf:if>
25. How can I show content only in what's new?
Mã:
<xf:if is="$template == 'whats_new'">
  Show content..
 </xf:if>
26. How can I hide content only in what's new?
Mã:
<xf:if is="$template != 'whats_new'">
   Hide content..
</xf:if>
27. How can I show content message on in a conversation?
Mã:
<xf:if is="$template == 'conversation_view'">
  Show content..
</xf:if>
28. How can I hide content message on in a conversation?
Mã:
<xf:if is="$template != 'conversation_view'">
  Hide content..
</xf:if>
29. How can I show only on the conversation list?
Mã:
<xf:if is="$template == 'conversation_list'">
  Show content..
</xf:if>
30. How can I hide only on the conversation list?
Mã:
<xf:if is="$template != 'conversation_list'">
  Hide content..
</xf:if>
31. How can I show only resources on the homepage?
Mã:
<xf:if is="$template == 'xfrm_overview'">
  Show content..
</xf:if>
32. How can I hide only resources on the homepage?
Mã:
<xf:if is="$template != 'xfrm_overview'">
  Hide content..
</xf:if>
33. How can I show only when viewing sources content?
Mã:
<xf:if is="$template == 'xfrm_resource_view'">
  Show content..
</xf:if>
34. How can I hide only when viewing sources content?
Mã:
<xf:if is="$template != 'xfrm_resource_view'">
  Hide content..
</xf:if>
35. How can I show when the thread is displayed?
Mã:
<xf:if is="$template == 'thread_view'">
  Show content..
</xf:if>
36. How can I hide when the thread is displayed?
Mã:
<xf:if is="$template !='thread_view'">
  Hide content..
</xf:if>
37. How can I show it in the thread list?
Mã:
<xf:if is="$template =='forum_view'">
  Show content..
</xf:if>
38. How can I hide it in the thread list?
Mã:
<xf:if is="$template != 'forum_view'">
  Hide content..
</xf:if>
39. How can I show content to Discouraged Users? [ @BegemotUral thanks ]
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.Option.is_discouraged}">
   Show content...
</xf:if>
40. How can I display the content only for those users who have an Gravatar?
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.gravatar}">
 Show content...
</xf:if>
41.How can I display the content only for staff?
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.is_staff}">
  Show content...
</xf:if>
42.How can I display the content only for users who have not confirmed email address?
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.isAwaitingEmailConfirmation()}">
 Show content...
</xf:if>
43. How can I show content in more than one forum?
Mã:
<xf:if is="in_array({$forum.node_id}, [X,Y,Z])">
         Show content..
</xf:if>
44. How do I hide content in multiple forums?
Mã:
<xf:if is="!in_array({$forum.node_id}, [X,Y,Z])">
         Hide content..
</xf:if>
45. How can I show content in a specific forum?
Mã:
<xf:if is="{$forum.node_id} == 3">
        Show content..
</xf:if>
46. How can I hide content on a specific forum?
Mã:
<xf:if is="{$forum.node_id} != 3">
        Hide content..
</xf:if>
47. How to show a banner only under the first post of each page of a thread?
Mã:
<xf:if is="{$post.position} % {$xf.options.messagesPerPage} == 1">
    Show content..
</xf:if>
48. How to show a banner only inside of only the first post of each page of a thread?
Mã:
<xf:if is="{$post.position} % {$xf.options.messagesPerPage} == 0">
        Show content..
</xf:if>
49. The location field is specified
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.location}">
  Show content...
</xf:if>
50. The website field is specified
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.website}">
  Show content...
</xf:if>
51. The signature is indicated.
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.signature}">
  Show content...
</xf:if>
52. The user activated
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.user_state} == 'valid'">
  Show content...
</xf:if>
53. Awaiting email confirmation (after editing):
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.user_state} == 'email_confirm_edit'">
  Show content...
</xf:if>
54. Email is not valid
Mã:
<xf:if is="{$xf.visitor.user_state} == 'email_bounce'">
  Show content...
</xf:if>
I thank @BegemotUral for its contribution.
 

7 thông tin bất ngờ về loài mèo lạ Ragdolls
 • 83
 • 0
Ragdolls là tên một giống mèo với đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp và bộ bông hai màu tương phản đặc trưng và được mô tả bằng 3 từ: to, đẹp và thân thiện. Với bộ lông mềm mại và hơi dài tương tự như mèo Ba Tư hoặc Angora, cơ thể khá lớn và tính...
Diễn đàn Thú cưng | Phụ kiện Thú cưng | Mua bán thú cưng
DMCA.com Protection Status
Top Dưới